Earth Restorative Justice
Restorative approaches to ecological harms

Environmental pollution and the depletion of natural resources have caused great harm to our Earth and her inhabitants. This website explores if Restorative Justice can play a role in healing ecological harms.


Na mij geen zondvloed (Dutch)

Vorige week verscheen een mooi interview met rechtsfilosofe Dorien Pessers in de Groene Amsterdammer. Zij gruwelt van de milieuschuld die de generaties van nu doorschuiven naar die van later en denkt na over manieren om een ecologische rechtsstaat vorm te geven. Zij kijkt daarbij naar de drie vuistregels van het Romeinse recht (eerlijk leven, geen schade berokkenen en ieder het zijne geven) en naar intergenerationele wederkerigheid in het erfrecht.

Ik publiceerde in 2014 het artikel Democratie, Rechtsstaat en de Rechten van Toekomstige Generaties.pdf (zie p. 1552-1560) in het Nederland Juristenblad waarbij ik inging op de theorie van intergenerationele ecologische rechtvaardigheid ontwikkeld door de Amerikaanse professor Edith Brown Weiss. In haar boek In Fairness to Future Generations beargumenteert zij dat elke generatie een ‘natuurlijk en cultureel’ erfgoed ontvangt van voorgaande generaties en dit erfgoed voor toekomstige generaties beheert in een trustrelatie. Drie beginselen van intergenerationele ecologische rechtvaardigheid vloeien uit deze trustrelatie voort:

• elke generatie moet de diversiteit van het natuurlijke en culturele erfgoed behouden voor toekomstige generaties;

• elke generatie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van dit erfgoed wordt behouden en wordt doorgegeven aan toekomstige generaties;

• elke generatie zorgt ervoor dat haar leden gelijkwaardige toegang hebben tot het natuurlijke en culturele erfgoed dat is ontvangen van voorgaande generaties, en dat deze toegang doorgegeven wordt aan toekomstige generaties.

Het idee van intergenerationele ecologische rechtvaardigheid is een inspiratiebron van de Klimaatzaken die Our Children's Trust voert, die weer een inspiratiebron was van de Klimaatzaak van Urgenda (die inmiddels wereldwijd navolging heeft gekregen!).

Ook het denken van professor Klaus Bosselmann van de University of Auckland over de ecological rule of law is in dit opzicht zeer interessant, bijvoorbeeld zijn hoofdstuk The rule of law grounded in the Earth: ecological integrity as a grundnorm. Klaus Bosselmann is een van de trekkers van het Earth Trusteeship initiatief, dat leidende beginselen formuleert om onze verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de Aarde toe vorm te geven.

Dorien Pessers, Edith Brown Weiss en Klaus Bosselman: drie denkers over wederkerigheid en ecologie die de moeite van het bestuderen waard zijn voor wie op zoek is naar theoretische onderbouwing van duurzaam handelen.

Beeld: Ton Toemen

Contact Form